Sopimusehdot

Kantolan Teollisuuskiinteistöt Oy Pienvarastojen vuokraehdot

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai netissä hyväksymällä vuokralainen vahvistaa lukeneensa vuokratilojen vuokraehdot ja sitoutuu näitä noudattamaan.

1§ Tilan kunto ja säilytettävät tavarat

Vuokratila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Vuokraan sisältyy tilan lämmitys ja valaistussähkö. Tilaa saa käyttää vain vuokralaisen oman kuivan kappaletavaran säilytykseen. Lattiakuorma ei saa ylittää 250kg/m2. Tavaroita on säilytettävä kuormalavojen tms. päällä siten, että ne eivät ole kosketuksissa lattiapintaan. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on kielletty. Laittomien aineiden tai esineiden, räjähteiden, helposti syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden tai eloperäisten aineiden säilyttäminen tiloissa on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi säilytetyn tavaran voivan olla haitaksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi kyseisen tavaran vuokraamastaan tilasta. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun tilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö muutoin kuin kulkuväylänä on kielletty.

2 § Vakuutukset ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön ja vuokratilassa säilytetyn irtaimiston vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen tilassa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa irtaimistonsa riittävästä vakuuttamisesta. Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut vuokratilassa säilyttämäänsä irtaimistoa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista vuokratiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista. Vuokralainen on velvollinen viemään jätteensä jäteasemalle tai kunnalliseen lajittelupisteeseen.

3 § Vuokratila

Vuokratila on tarkoitettu varastointiin eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. Vuokratilan lukitus toimii sähköisesti koodilla, jonka vuokralainen saa käyttöönsä, kun ensimmäinen vuokra on maksettu. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Vuokrattava tila on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty. Tilan takaseinällä on hyllyt, muiden mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokratilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan vain välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on tiloissa ehdottomasti kielletty. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja. Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

4§ Vuokrasopimus

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Vuokrasopimuksen hyväksymisellä ja maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Nettikaupassa tehty sopimus todetaan luetuksi ja hyväksytyksi kun asiakas on hyväksynyt verkkosivuilla olevat sopimusehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokraamansa tilan vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on päätettävä aina sopimukseen kirjatun vuokrakauden loppuun irtisanomalla sopimus vähintään 30 vrk ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Irtisanomisaika on molemminpuolinen. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse.

Arvonlisäverollinen vuokrasopimus: Yritysten vuokraamat varastot ovat arvonlisäverollisia. Jos vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokraamaansa tilaa jatkuvasti arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen sekä välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle, jos tilan käyttötarkoitus muuttuu.

5§ Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokraamansa tila vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää tila realisoimalla tai hävittämällä varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 6§ realisointia koskevat ehdot.

6§ Vuokran maksu

Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus tämän vuokratilaan ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja mahdollisen vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea asiakkaan kulkuoikeus ulko-oviin ja varastotilaan, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, pidättää kaikki vuokralaisen tilassa säilyttämät tavarat ja periä vuokratilan aukaisumaksu 50 euroa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtain ja hävittää tai realisoida se parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen

antamaa tuomiota. Realisointitulos käytetään asiakkaan kyseisen sopimuksen vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin hävittämisestä tai realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat usein huomattavasti alhaisemmat kuin tavaroiden omistajan olettamat hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.

7 § Vuokratakuun palautus

Vuokratakuu hyvitetään täysimääräisenä viimeisten kuukausien vuokrasta vuokrasopimuksen päättyessä. Vuokranantajalla on oikeus pidättää vuokravakuudesta vuokralaisen aiheuttamia kuluja tai maksamattomia vuokria.

8§ Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. Perustellusta syystä vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku vuokratilaan. Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisistä yhteystiedoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa tulipalon, rankkasateen, myrskyn, teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteen mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

9§ Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo 1-8 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus ulko-oviin ja kaikkiin vuokralaisen vuokraamiin varastotiloihin, purkaa kaikki vuokralaisen vuokrasopimukset lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Myös realisointia voidaan käyttää korvauksen saamiseksi.

Mikäli vuokranantajalle syntyy vähäistä suurempi korvaussaatava vuokralaisen sopimusrikkomuksen johdosta, vuokranantajalla on oikeus realisoida vuokralaisen irtainta korvaussaatavan suoritusta varten samalla tavalla kuin pykälässä 7 on sovittu vuokrarästien johdosta toimeenpantavasta realisoinnista.